Гранд тур Китай

+7(495) 979-59-03
+7(495) 978-61-50
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Магия китайских чисел
-----------------
Развлечение
-----------------
Красота и здоровье
-----------------

Русские имена по-китайски


русские имена на китайсом языкеМногим интересно, как пишутся и звучат их русские имена на китайском языке.

При переводе имен на китайский язык звуки транскрибируются, т.е. подбираются более похожие на оригинал по звучанию.

Но так как звуков в китайском языке очень ограниченное количество, транскрибированное на китайский русское имя может звучать порой совсем не похоже на оригинал.


Ниже представлены женские и мужские русские имена, переведенные на китайский, с пиньинем и чтением русскими буквами.

Источник: Путь АзииРусские имена по-китайскиРусские имена по-китайски. Женские имена 


Александра 阿里山德拉 ā lǐ shān dé lā А ли шань дэ ла
Саша 萨沙 sà shā Са ша
Алёна 阿列娜 ā liè nà А ле на 
Алика 阿利卡 ā lì kǎ А ли ка 
Лика 利卡 lì kǎ Ли ка
Алия 阿利娅 ā lì yà А ли я
Алиса 爱丽丝 ài lì sī Ай ли сы
Алла 阿拉 ā lā А ла
Анастасия 阿娜斯塔西娅 ā nà sī tǎ xī yà А на сы та си я
Настя 娜斯佳 nà sī jiā На сы цзя
Анна 安娜 ān nà Ань на
Аня 阿尼娅 ā ní yà А ни я
Анжела 安热拉 ān rè lā Ань жэ ла
Валентина 瓦伦蒂娜 wǎ lún dì nà Ва лунь ди на
Валя 瓦莉娅 wǎ lì yà Ва ли я
Валерия 瓦列里娅 wǎ liè lǐ yà Ва ле ли я
Вера 维拉  wéi lā Вэй ла
Вероника 维罗尼卡  wéi luó ní kǎ Вэй луо ни ка
Виктория 维克托利娅 wéi kè tuō lì yà Вэй кэ туо ли я
Вика 维卡 wéi kǎ Вэй ка
Вита 维塔 wéi tǎ Вэй та
Галина 加利娜 Jiā lì nà Цзя ли на
Галя 加利娅 jiā lì yà Цзя ли я
Глафира 格拉菲拉  gē lā fēi lā Гэ ла фэй ла
Глаша 格拉沙  gē lā shā Гэ ла ша
Гульназ 古丽娜斯 gǔ lì nà sī Гу ли на сы
Дарья 达里娅 dá lǐ yà Да ли я
Даша 达沙 dá shā Да ша
Ева 叶娃 yē wá Е ва
Евгения 叶夫根尼娅 yè fū gēn ní yà Е фу гэнь ни я
Женя 热尼娅 rè ní yà Жэ ни я
Екатерина 叶卡特丽娜 yè kǎ tè lì nà Е ка тэ ли на
Катя 卡佳 kǎ jiā Ка цзя
Елена 叶烈娜 yè liè nà Е лие на
Лена 烈娜 liè nà Лие на
Елизавета 叶利扎维塔 yè lì zā wéi tǎ Е ли цза вэй та
Лиза 利扎 lì zā Ли цза
Жанна 然娜 rè nà Жэ на
Инна 伊娜 yī nà И на
Ирина 伊丽娜 yī lì nà И ли на
Ира 伊拉 yī  lā И ла
Кира 基拉 jī lā Цзи ла
Кристина 克里斯季娜 kè lǐ sī jì nà Кэ ли сы цзи на
Лариса 拉丽萨 lā lì sà Ла ли са
Лера 列拉 liè lā Ле ла
Любовь 刘博维 liú bó wéi Лиу бо вэй
Люба 刘巴 liú bā Лиу ба
Людмила 柳德米拉 liǔ dé mǐ lā Лиу дэ ми ла
Люда 柳达 liǔ dá Лиу да
Маргарита 玛尔加丽塔 mǎ ěr jiā lì tǎ  Ма эр цзя ли та
Марго 玛尔戈 mǎ ěr gē  Ма эр гэ
Марина 玛丽娜 mǎ lì nà Ма ли на
Мария 玛丽娅 mǎ lì yà Ма ли я
Маша 玛莎 mǎ shā Ма ша
Милана 米拉娜 mǐ lā nà Ми ла на
Мирослава 米罗斯拉瓦 mǐ luó sī lā wǎ Ми луо сы ла ва
Мира 米拉 mǐ lā Ми ла
Надежда 娜杰日达 nà jié rì dá На цзе жи да
Надя 娜佳 nà jiā На цзя
Наталья 娜塔利娅 nà tǎ lì yà На та ли я
Наташа 娜塔莎 nà tǎ shā На та ша
Нина 尼娜 ní nà Ни на
Ольга 奥尔加 ào ěr jiā Ао эр цзя
Оля 奥利娅 ào lì yà Ао ли я
Оксана 奥克萨娜 ào kè sà nà Ао кэ са на
Регина 列吉娜  liè jí nà Ле цзи на
Светлана 斯维特拉娜 sī wéi tè lā nà Сы вэй тэ ла на
Света 斯维塔 sī wéi tǎ Сы вэй та
Татьяна 塔季娅娜 tǎ jì yà nà Та цзи я на
Таня 塔尼娅 tǎ ní yà Та ни я
Элина
埃丽娜 āi lì nà  Ай ли на
Юлия 尤利娅 yóu lì yà Ёоу ли я
Яна 娅娜 yà nà Я на
Ярослава 雅罗斯拉瓦 yǎ luó sī lā wǎ Я луо сы ла ва

Русские имена по-китайски. Мужские имена


Александр 阿里山德 ā lǐshān dé А ли шань дэ
Саша 萨沙 sà shā Са ша
Алексей 阿列克塞 ā liè kè sāi А ле кэ сай
Лёша 廖莎 liáo shā Ляо ша
Анатолий 阿纳托利 ā nà tuō lì А на туо ли
Толя 托利亚 tuō lì yà Туо ли я
Андрей 安德烈 ān dé liè Ань дэ ле
Антон 安东 ān dōng Ань дун
Артём 阿尔乔姆 ā ěr qiáo mǔ А эр цяо му
Артур 阿尔图尔 ā ěr tú ěr  А эр ту эр
Борис 博里斯 bó lì sī Бо ли сы
Боря 博里亚 bó lì yà Бо ли я
Вадим 瓦迪姆 wǎ dí mǔ Ва ди му
Вадик 瓦迪克 wǎ dí kè Ва ди кэ
Валентин 瓦伦丁 wǎ lún dīng Ва лунь дин
Валя 瓦里亚 wǎ lì yà Ва ли я
Валерий 瓦列里 wǎ liè lì Ва ле ли
Валера 瓦列拉 wǎ liè lā Ва ле ла
Василий 瓦西利 wǎ xī lì Ва си ли
Вася 瓦夏 wǎ xià Ва ся

Виктор

维克托尔 wéi kè tuō ěr Вэй кэ туо эр
Витя 维佳 wéi jiā Вэй цзя
Виталий 维塔利 wéi tǎ lì Вэй та ли
Владимир 弗拉基米尔 fú lā jī mǐ ěr Фу ла цзи ми эр
Вова 沃瓦 wò wǎ Во ва
Владислав 弗拉基斯拉夫 fú lā jī sī lā fū Фу ла цзи сы ла фу
Влад 弗拉德 fú lā dé Фу ла дэ
Вячеслав 维亚切斯拉夫 wéi yà qiē sī lā fū Вэй я тсе сы ла фу
Слава 斯拉瓦 sī lā wǎ Сы ла ва
Герман 格尔曼  gē ěr màn Гэ эр мань
Дмитрий 德米特里 dé mǐtè lì Дэ ми тэ ли
Дима 季玛  jì mǎ Цзи ма
Денис 杰尼斯 jié ní sī Цзе ни сы
Егор 叶戈尔 yè gē ěr Е гэ эр
Евгений 叶夫根尼 yè fū gēn ní Е фу гэнь ни
Женя 热尼亚 rè ní yà Жэ ни я
Иван 伊万 yī wàn И вань
Ваня 瓦尼亚 wǎ ní yà Ва ни я
Игорь 伊戈尔 yī gē ěr И гэ эр
Ильдар 伊利达尔 yī lì dá ěr И ли да эр
Ильнур 伊利努尔 yī lì nǔ ěr И ли ну эр
Илья 伊利亚 yī lì yà И ли я
Илюша 伊柳沙 yī liǔ shā И лиу ша
Илюшка 伊柳斯卡  yī liǔ sī kǎ  И лиу сы ка
Кирилл 基里尔 jī lǐ ěr Цзи ли ер
Константин 孔斯坦京 kǒng sī tǎn jīng Кун сы тань цзин
Костя 科斯佳 kē sī jiā Кэ сы цзя
Леонид 列奥尼德 liè ào ní dé Ле ао ни дэ
Лёня 廖尼亚 liáo ní yà Ляо ни я
Мирослав 米罗斯拉夫 mǐ luó sī lā fū Ми луо сы фу
Максим 马克西姆 mǎ kè xī mǔ Ма кэ си му
Макс 马克斯 mǎ kè sī Ма кэ сы
Марк 马克 mǎ kè Ма кэ
Михаил 米哈依尔 mǐhā yī ěr Ми ха и эр
Миша 米沙 mǐ shā Ми ша
Мурад 穆拉德  mù lā dé  Му ла дэ
Никита 尼基塔 ní jī tǎ Ни цзи та
Николай 尼科拉 ní kē lā Ни кэ ла
Коля 科利亚 kē lì yà Кэ ли я
Олег 奥列格 ào liè gē Ао ле гэ
Пётр 彼得 bǐ dé Би дэ
Петя 瞥佳 piē jiā Пе цзя 
Павел 巴维尔 bā wéi ěr Ба вэй эр
Паша 巴莎 bā shā Ба ша
Ринат 里纳特 lǐ nà tè Ли на тэ
Роман 罗曼 luó màn Луо мань
Рома 罗马 luó mǎ Луо ма
Семён 谢苗恩 хiè miáo ēn Се мяо ень
Сёма 肖马 xiào mǎ Сяо ма
Сергей 谢尔盖 хiè ěr gài Се эр гай
Серёжа 谢廖扎 хiè liáo zā Се ляо цза
Тимофей 提莫菲 dī mò fēi Ди мо фэй
Тимур 铁木尔 tiě mù ěr Те му эр
Фёдор 费多尔 fèi duō ěr Фэй дуо эр
Федя 费佳 fèi jiā Фэй цзя
Эдуард 爱德华 ài dé huá Ай дэ хуа
Эльдар 埃利达尔 āi lì dá ěr Ай ли да эр
Юрий 尤里 yóu lǐ Ёоу ли
Юра 尤拉 yóu lā Ёоу ла
Юрик 尤里克 yóu lǐ kè Ёоу ли кэ
Ярослав 雅罗斯拉夫 yǎ luó sī lā fū Я луо сы ла фу
Слава 斯拉瓦 sī lā wǎ Сы ла ваНОВОСТИ ПАРТНЕРОВ | О Проекте | наверх ↑  

© 2011-2024 China Sky  

©Перепечатка, включение информации, содержащейся на сайте, возможно только с разрешения администрации сайта. Информация о ценах, указанная на сайте, не является публичной офертой. Используя сайт, вы принимаете условия Политики конфиденциальности.

Добавьте к себе, чтобы не потерять! Или поделитесь с другом!
Работает на: Amiro CMS